Menu

Vedtægter

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Dragør Boldklub er stiftet 21. maj 1907 med hjemsted i Dragør Kommune.

§ 2 FORMÅL
Formålet er at dyrke og fremme fodboldspillet for alle interesserede i Dragør Kommune i overensstemmelse med de regulativer, der er gældende for KBU, DBU og DIF.

§ 3 MEDLEMMERNE OG KONTINGENT
1) Enhver M/K kan blive aktivt eller passivt medlem, såfremt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor.
2) Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen og forfalder til betaling senest 8 dage efter optagelse.
3) Et medlem kan ekskluderes, såfremt en enig bestyrelse skønner, at et medlem bevidst modarbejder klubbens interesser, og hvis det fortsatte medlemskab kan skade klubbens sammenhold og anseelse.
4) Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion taget op på førstkommende generalforsamling, ved hvilken vedkommende har stemme og taleret vedr. sin eksklusion.
5) Alle medlemmer betaler fuldt kontingent. Ønsker om undtagelse herfra sendes med skriftlig begrundelse til klubbens bestyrelse.
6) Restancetid højest 1 måned og medlemmer, der slettes for kontingentrestance, kan først optages igen, når restancen er betalt eller anden beslutning er truffet af bestyrelsen.
7) Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer og medlemmet er forpligtet til at betale fuldt kontingent til udmeldelsesdatoen.
8) Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter til ordenens overholdelse, både på spillepladsen og på klubbens område.  Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe.

§ 4 LEDELSE
1) Dragør Boldklub ledes af en bestyrelse, der har ansvaret overfor den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen udpeger 3 af bestyrelsens medlemmer til forretningsudvalg, hvoraf formanden skal være den ene.  Forretningsudvalget er tegningsberettiget, når mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer har afgivet underskrift.
2) Klubbens bestyrelse skal bestå af formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt mindst 1 menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på ordinære generalforsamlinger, samt 1 ungdomsformand/koordinator og 1 seniorformand, der udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal minimum bestå af 7 medlemmer.
3) Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig.
4) Bestyrelsen skal udpege 2 mand til baneudvalget.
5) I tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem fratræder midt i en valgperiode, kan bestyrelsen om fornødent foretage omplacering af posterne.
6) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer stiller krav derom med 3 dages varsel.  Der skal afholdes mindst 10 årlige bestyrelsesmøder.
7) Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, når der til indkaldte møde, foruden den fungerende formand, er mødt 3 bestyrelsesmedlemmer.
8) Beslutninger vedtages med simpel flertal.  I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
9)Bestyrelsen må ikke aflønnes.

§5 GENERALFORSAMLINGEN
1) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem opslag i klubben, samt bekendtgørelse i den lokale presse, hvis det er muligt.  Regnskabsåret fastlægges til perioden 1. januar til 31. december.
3) Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse, og skal af formanden eller dennes stedfortræder sammen med regnskabet være slået op på klubbens opslagstavle senest 4 dage før generalforsamlingen afholdelse.
4) Stemmeret forudsætter 3 måneders medlemskab. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år har en stemmeret pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
5) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, og beslutningerne tages ved simpelt flertal. 
Lovændringer skal dog vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
7) Følgende dagsorden er obligatorisk ved alle ordinære generalforsamlinger.
a)    Valg af dirigent, der ikke må være et medlem af bestyrelsen.
b)    Formandens beretning.
c)    Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
d)    Indkomne forslag.
e)     Valg.
f)    Eventuelt.
8) Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot 1 medlem forlanger det
9) For at opnå valg kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse af villigheden til valg.  Valgbarhed forudsætter myndighedsalder.
10) Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær vælges i u-lige år og næstformand og kasserer vælges i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
11) 2 revisorer vælges for en 2-årig periode, således at der vælges 1 revisor ved hver ordinær generalforsamling.
12) Der skal vælges en revisorsuppleant for en 1-årig periode.

§6 EKSTRAORDINÆR GENERELFORSAMLING
1) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kun ske, hvis bestyrelsen indkalder til denne, eller
2) at 20 % af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav derom med nøje angivelse af, hvad der ønskes behandlet
3) Alle indkaldelser skal ske efter de retningslinier, der er gældende for den ordinære generalforsamling.
4) Afstemninger skal foregå ud fra den procedure, der er gældende for den ordinære generalforsamling.

§7 MARKETENDERI-VIRKSOMHED
Dragør Boldklub er bemyndiget til at drive marketenderi- og restaurationsvirksomhed i forbindelse med sine lokaliteter og anlæg.

§8 KLUBBENS OPLØSNING
1) Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, og dagsorden med dette punkt påført, skal i forvejen være tilsendt samtlige stemmeberettigede medlemmer.  Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede og mindst 5/6 af de angivne stemmer fordres for at kunne opløse klubben.  Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes til en ny generelforsamling med 14 dages varsel, som er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, dog skal beslutningen vedtages med 5/6 af de afgivne stemmer.
2) På samme generalforsamling nedsættes et udvalg, der omgående tager kontakt med kommunen, for sammen med denne at træffe afgørelse om realisation af klubbens ejendele og formue.

§9 LOVENES STRÆKKELIGHED
I tilfælde, hvor disse love måtte vise sig utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til fremme af klubbens tarv, dog under ansvar overfor generelforsamlingen.
Disse love er endeligt vedtaget på Dragør Boldklubs generalforsamling den 11.2.1980. og er de første love gældende for Dragør Boldklubs Fodboldafdeling, efter at denne igen alene tegner DRAGØR BOLDKLUB efter 1979.
Lovene § 3.6 og 5.2 er revideret på den ordinære generelforsamling 4.2.1993.
Lovenes § 5.2 er revideret på den ordinære generelforsamling 27.11.97.
Lovenes § 4.1 er ændret på den ordinære generelforsamling  08.02.01
Lovenes § 4.1 er revideret på den ordinære generalforsamling 19.02.05
Lovenes § 5.4 er revideret på den ordinære generelforsamling 28.02.09.

Nyheder 02. juli kl. 23:10
Der er vundet 100.000 til et rejsegavekort på lillebrorlod
Nyheder
DBU B1 – Træner kursus i Dragør Boldklub
Nyheder
Generalforsamling den 22. februar 2017
Nyheder
Dragør Boldklub søger nye trænere
Nyheder
1. seniors træningskamp program februar / marts.

Seneste nyheder

 • Nyheder
  Der er vundet 100.000 til et rejsegavekort på lillebrorlod
 • Nyheder
  Mie Leth Jans solgt til Manchester City
 • Nyheder
  Trænerkabalen for efteråret 2017 i fuld gang
 • Nyheder
  Bliv en del af Dragør trænerakademi
 • Nyheder
  DBU B1 – Træner kursus i Dragør Boldklub
 • Nyheder
  Generalforsamling den 22. februar 2017
Kommende hjemmekampe
August 2017
23.
onsdag
19.00
Dragør Bk. (2)
Herrer
U16
Ungdomspokal U16 Drenge (02) 17/18 • P1
Kunst, Dragør Bk.
Vestia (M)
Kunst, Dragør Bk.
24.
torsdag
18.45
Dragør 2
Herrer
Senior
Serie 3, P8/11 Efterår • P10
Dragør Bk
Heimdal 2
Dragør Bk
26.
lørdag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
M+50
M+50 2 • P2
Dragør Bk
AB
Dragør Bk
26.
lørdag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
U11
U11 Drenge (07) 8M C Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Ørestad IF
Dragør Bk
26.
lørdag
10.00
Dragør
Kvinder
U16
U16 Piger (02-03) 7M Efterår • P1
Dragør Bk
B93
Dragør Bk
27.
søndag
10.00
Dragør 2
Herrer
U13
U13 Drenge 1 (05) 8M Efterår • P1
Dragør Bk
B 1903 2
Dragør Bk
27.
søndag
10.00
Dragør 3
Herrer
U13
U13 Drenge 6 (05) 8M Efterår • P6
Dragør Bk
HIK 5
Dragør Bk
27.
søndag
10.00
Dragør BK
Herrer
M+40
M+40 1 7M Efterår • P3
Kunst, Dragør Bk.
Hekla
Kunst, Dragør Bk.
27.
søndag
13.00
Dragør 2
Herrer
U14
U14 Drenge M (04) Efterår • Mester
Dragør Bk
Vanløse
Dragør Bk
28.
mandag
18.30
Dragør Bk.
Herrer
M+32
Old Boys-LP • Pulje 1
Dragør Bk
B.1908
Dragør Bk
29.
tirsdag
18.30
Dragør BK
Kvinder
Senior
Kvinde Senior M 7M Efterår • P1
Dragør Bk
FC Damsø
Dragør Bk
30.
onsdag
18.30
Dragør BK (M)
Kvinder
U16
Ungdomspokalen U16 Piger (02) 17/18 • Pulje 1
Kunst, Dragør Bk.
Sundby Bk.(Øst 1)
Kunst, Dragør Bk.
30.
onsdag
18.30
Dragør BK (2)
Kvinder
U13
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (05) 17/18 • Pulje 1
Dragør Bk
B 93 (Øst)
Dragør Bk
30.
onsdag
18.30
Dragør Bk.
Herrer
Senior
Serie 1, P2 17/18 • P2
Dragør Bk
Bk. Hellas
Dragør Bk
30.
onsdag
19.00
Dragør Bk.
Herrer
M+32
M+32 2 Efterår • P1
Dragør Bk
Stefan
Dragør Bk
September 2017
1.
fredag
18.30
Dragør BK
Herrer
U16
U16 Drenge 2 (02) Efterår • P2
Dragør Bk
Vestia 2
Dragør Bk
1.
fredag
18.30
Dragør 3
Herrer
Senior
Serie 3, P8/11 Efterår • P11
Dragør Bk
FA 2000 4
Dragør Bk
2.
lørdag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
U11
U11 Drenge (07) 8M A Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Sundby Bk.
Dragør Bk
2.
lørdag
10.00
Dragør Bk.
Kvinder
U12
U12 Piger (06) B 8M Efterår • Pulje 1
Dragør Bk
GVI
Dragør Bk
2.
lørdag
10.00
Dragør 3
Herrer
U14
U14 Drenge 3 (04) Efterår • P3
Dragør Bk
FB 2
Dragør Bk
2.
lørdag
11.15
Dragør Bk.
Herrer
U11
U11 Drenge (07) 8M B Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Sundby Bk.
Dragør Bk
2.
lørdag
13.00
Dragør
Herrer
U13
U13 Drenge M (05) 8M Efterår • Mester A
Dragør Bk
B 93 2
Dragør Bk
3.
søndag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
U12
U12 Drenge (06) 8M B Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Husum Bk (2)
Dragør Bk
3.
søndag
10.00
Dragør BK
Herrer
U12
U12 Drenge (06) 8M C Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Sundby Bk.
Dragør Bk
3.
søndag
10.01
Dragør BK
Herrer
U10
U10 Drenge (08) 5M C Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
B 93
Dragør Bk
3.
søndag
11.15
Dragør BK
Kvinder
U13
U13 Piger 2 (05) 8M Efterår • P2
Dragør Bk
Hellas
Dragør Bk
3.
søndag
12.00
Dragør BK
Herrer
U14
U14 Drenge Øst 1 (04) efterår • Pulje 2
Dragør Bk
B93
Dragør Bk
3.
søndag
12.05
Dragør BK
Herrer
U10
U10 Drenge (08) 5M C Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
HB
Dragør Bk
3.
søndag
13.01
Dragør Bk.
Herrer
U10
U10 Drenge (08) 5M A Efterår • Pulje 2
Dragør Bk
B.93 (1)
Dragør Bk
3.
søndag
13.01
Dragør Bk.
Herrer
U10
U10 Drenge (08) 5M B Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
B.93 (1)
Dragør Bk
3.
søndag
13.30
Dragør 4
Herrer
Senior
Serie 5, P18/22 Efterår • P20
Dragør Bk
FB 11
Dragør Bk
3.
søndag
15.05
Dragør Bk.
Herrer
U10
U10 Drenge (08) 5M A Efterår • Pulje 2
Dragør Bk
AB Tårnby (1)
Dragør Bk
3.
søndag
15.05
Dragør Bk.
Herrer
U10
U10 Drenge (08) 5M B Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
AB Tårnby
Dragør Bk
3.
søndag
16.30
Dragør BK
Herrer
U17
U17 Drenge 1 (01-02) Efterår • P1
Dragør Bk
Brønshøj Bk.
Dragør Bk
5.
tirsdag
18.00
Dragør Bk.
Herrer
U12
U12 Drenge (06) 8M A Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Sundby Bk. (1)
Dragør Bk
5.
tirsdag
18.30
Dragør Bk.
Herrer
M+45
M+45 1 Efterår • P1
Dragør Bk
FA 2000
Dragør Bk
6.
onsdag
19.00
Dragør 2
Herrer
U14
U14 Drenge M (04) Efterår • Mester
Kunst, Dragør Bk.
Fremad Amager 2
Kunst, Dragør Bk.
7.
torsdag
18.30
Dragør BK
Kvinder
Senior
Kvinde Senior M 7M Efterår • P1
Dragør Bk
Østerbro IF
Dragør Bk
9.
lørdag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
U11
U11 Drenge (07) 8M C Efterår • Pulje 3
Dragør Bk
Bk. Hekla
Dragør Bk
9.
lørdag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
M+50
M+50 1 7M Efterår • P1
Dragør Bk
IF Skjold Birkerød
Dragør Bk
9.
lørdag
11.15
Dragør
Kvinder
U14
U14 Piger 1 (04) Efterår • P1
Dragør Bk
HB Køge pigefodbold
Dragør Bk
9.
lørdag
11.15
Dragør
Kvinder
U16
U16 Piger (02-03) 7M Efterår • P1
Dragør Bk
Hellas
Dragør Bk
9.
lørdag
13.00
Dragør 2
Kvinder
U16
U16 Piger M (02-03) Efterår • Mester
Dragør Bk
B93
Dragør Bk
9.
lørdag
13.00
Dragør
Kvinder
U16
U16 Piger M (02-03) Efterår • Mester
Dragør Bk
Nørrebro United
Dragør Bk
9.
lørdag
13.00
Dragør Bk.
Herrer
Senior
Serie 1, P2 17/18 • P2
Dragør Bk
BK Rødovre
Dragør Bk
10.
søndag
10.00
Dragør
Herrer
U13
U13 Drenge M (05) 8M Efterår • Mester A
Dragør Bk
HIK 2
Dragør Bk
10.
søndag
11.15
Dragør 3
Herrer
U13
U13 Drenge 6 (05) 8M Efterår • P6
Dragør Bk
Pioneren
Dragør Bk
10.
søndag
11.45
Dragør 2
Herrer
Senior
Serie 3, P8/11 Efterår • P10
Dragør Bk
KB 4
Dragør Bk
10.
søndag
13.30
Dragør BK
Herrer
U17
U17 Drenge 1 (01-02) Efterår • P1
Dragør Bk
GVI 2
Dragør Bk
11.
mandag
19.00
Dragør BK
Herrer
M+40
M+40 1 7M Efterår • P3
Kunst, Dragør Bk.
Hellas 2
Kunst, Dragør Bk.
12.
tirsdag
17.45
Dragør BK
Herrer
Senior
U21 A, 2017 efterår (1996 og yngre) • Pulje 2
Dragør Bk
BK Frem
Dragør Bk
Live-score

StillingSerie 1, P2 17/18 • P2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Husum Bk. 1 1 0 0 3
2 Østerbro IF 1 1 0 0 3
3 FC Udfordringen 1 1 0 0 3
4 Dragør Bk. 1 1 0 0 3
5 CSC 1 0 1 0 1
6 Sunred Beach FC 1 0 1 0 1
7 BK Fix 1 0 1 0 1
8 Vigerslev Bk. 1 0 1 0 1
9 CBS Sport 0 0 0 0 0
10 PI Fodbold 0 0 0 0 0
11 KFB 1 0 0 1 0
12 Nørrebro United 1 0 0 1 0
13 BK Rødovre 1 0 0 1 0
14 Bk. Hellas 1 0 0 1 0

Næste kampSerie 1, P2 17/18 • P2

Ude mod
PI Fodbold
28. aug
Kl. 18.30
Valby IP, tribunen
Serie 1, P2 17/18 - P2

Støt vores sponsorer