Menu

Vedtægter

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Dragør Boldklub er stiftet 21. maj 1907 med hjemsted i Dragør Kommune.

§ 2 FORMÅL
Formålet er at dyrke og fremme fodboldspillet for alle interesserede i Dragør Kommune i overensstemmelse med de regulativer, der er gældende for KBU, DBU og DIF.

§ 3 MEDLEMMERNE OG KONTINGENT
1) Enhver M/K kan blive aktivt eller passivt medlem, såfremt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor.
2) Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen og forfalder til betaling senest 8 dage efter optagelse.
3) Et medlem kan ekskluderes, såfremt en enig bestyrelse skønner, at et medlem bevidst modarbejder klubbens interesser, og hvis det fortsatte medlemskab kan skade klubbens sammenhold og anseelse.
4) Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion taget op på førstkommende generalforsamling, ved hvilken vedkommende har stemme og taleret vedr. sin eksklusion.
5) Alle medlemmer betaler fuldt kontingent. Ønsker om undtagelse herfra sendes med skriftlig begrundelse til klubbens bestyrelse.
6) Restancetid højest 1 måned og medlemmer, der slettes for kontingentrestance, kan først optages igen, når restancen er betalt eller anden beslutning er truffet af bestyrelsen.
7) Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer og medlemmet er forpligtet til at betale fuldt kontingent til udmeldelsesdatoen.
8) Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter til ordenens overholdelse, både på spillepladsen og på klubbens område.  Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe.

§ 4 LEDELSE
1) Dragør Boldklub ledes af en bestyrelse, der har ansvaret overfor den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen udpeger 3 af bestyrelsens medlemmer til forretningsudvalg, hvoraf formanden skal være den ene.  Forretningsudvalget er tegningsberettiget, når mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer har afgivet underskrift.
2) Klubbens bestyrelse skal bestå af formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt mindst 1 menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på ordinære generalforsamlinger, samt 1 ungdomsformand/koordinator og 1 seniorformand, der udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal minimum bestå af 7 medlemmer.
3) Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig.
4) Bestyrelsen skal udpege 2 mand til baneudvalget.
5) I tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem fratræder midt i en valgperiode, kan bestyrelsen om fornødent foretage omplacering af posterne.
6) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer stiller krav derom med 3 dages varsel.  Der skal afholdes mindst 10 årlige bestyrelsesmøder.
7) Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, når der til indkaldte møde, foruden den fungerende formand, er mødt 3 bestyrelsesmedlemmer.
8) Beslutninger vedtages med simpel flertal.  I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
9)Bestyrelsen må ikke aflønnes.

§5 GENERALFORSAMLINGEN
1) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem opslag i klubben, samt bekendtgørelse i den lokale presse, hvis det er muligt.  Regnskabsåret fastlægges til perioden 1. januar til 31. december.
3) Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse, og skal af formanden eller dennes stedfortræder sammen med regnskabet være slået op på klubbens opslagstavle senest 4 dage før generalforsamlingen afholdelse.
4) Stemmeret forudsætter 3 måneders medlemskab. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år har en stemmeret pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
5) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, og beslutningerne tages ved simpelt flertal. 
Lovændringer skal dog vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
7) Følgende dagsorden er obligatorisk ved alle ordinære generalforsamlinger.
a)    Valg af dirigent, der ikke må være et medlem af bestyrelsen.
b)    Formandens beretning.
c)    Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
d)    Indkomne forslag.
e)     Valg.
f)    Eventuelt.
8) Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot 1 medlem forlanger det
9) For at opnå valg kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse af villigheden til valg.  Valgbarhed forudsætter myndighedsalder.
10) Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær vælges i u-lige år og næstformand og kasserer vælges i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
11) 2 revisorer vælges for en 2-årig periode, således at der vælges 1 revisor ved hver ordinær generalforsamling.
12) Der skal vælges en revisorsuppleant for en 1-årig periode.

§6 EKSTRAORDINÆR GENERELFORSAMLING
1) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kun ske, hvis bestyrelsen indkalder til denne, eller
2) at 20 % af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav derom med nøje angivelse af, hvad der ønskes behandlet
3) Alle indkaldelser skal ske efter de retningslinier, der er gældende for den ordinære generalforsamling.
4) Afstemninger skal foregå ud fra den procedure, der er gældende for den ordinære generalforsamling.

§7 MARKETENDERI-VIRKSOMHED
Dragør Boldklub er bemyndiget til at drive marketenderi- og restaurationsvirksomhed i forbindelse med sine lokaliteter og anlæg.

§8 KLUBBENS OPLØSNING
1) Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, og dagsorden med dette punkt påført, skal i forvejen være tilsendt samtlige stemmeberettigede medlemmer.  Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede og mindst 5/6 af de angivne stemmer fordres for at kunne opløse klubben.  Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes til en ny generelforsamling med 14 dages varsel, som er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, dog skal beslutningen vedtages med 5/6 af de afgivne stemmer.
2) På samme generalforsamling nedsættes et udvalg, der omgående tager kontakt med kommunen, for sammen med denne at træffe afgørelse om realisation af klubbens ejendele og formue.

§9 LOVENES STRÆKKELIGHED
I tilfælde, hvor disse love måtte vise sig utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til fremme af klubbens tarv, dog under ansvar overfor generelforsamlingen.
Disse love er endeligt vedtaget på Dragør Boldklubs generalforsamling den 11.2.1980. og er de første love gældende for Dragør Boldklubs Fodboldafdeling, efter at denne igen alene tegner DRAGØR BOLDKLUB efter 1979.
Lovene § 3.6 og 5.2 er revideret på den ordinære generelforsamling 4.2.1993.
Lovenes § 5.2 er revideret på den ordinære generelforsamling 27.11.97.
Lovenes § 4.1 er ændret på den ordinære generelforsamling  08.02.01
Lovenes § 4.1 er revideret på den ordinære generalforsamling 19.02.05
Lovenes § 5.4 er revideret på den ordinære generelforsamling 28.02.09.

Nyheder 13. oktober kl. 10:27
Sådan ser man ud efter 3 kampe i fælledparken i oktober.
Nyheder
Trænerkabalen for efteråret 2017 i fuld gang
Nyheder
Bliv en del af Dragør trænerakademi
Nyheder
DBU B1 – Træner kursus i Dragør Boldklub
Nyheder
Generalforsamling den 22. februar 2017

Seneste nyheder

 • Nyheder
  Sådan ser man ud efter 3 kampe i fælledparken i oktober.
 • Nyheder
  Ny stor signing til Dragør Boldklubs træner akademi
 • Nyheder
  Der er vundet 100.000 til et rejsegavekort på lillebrorlod
 • Nyheder
  Mie Leth Jans solgt til Manchester City
 • Nyheder
  Trænerkabalen for efteråret 2017 i fuld gang
 • Nyheder
  Bliv en del af Dragør trænerakademi
Kommende hjemmekampe
Oktober 2017
20.
fredag
18.00
Dragør 3
Herrer
Senior
Serie 3, P8/11 Efterår • P11
Kunst, Dragør Bk.
Stefan 5
Kunst, Dragør Bk.
21.
lørdag
13.00
Dragør Bk.
Herrer
Senior
Serie 1, P2 17/18 • P2
Dragør Bk
CBS Sport
Dragør Bk
25.
onsdag
19.00
Dragør
Kvinder
U14
U14 Piger 1 (04) Efterår • P1
Kunst, Dragør Bk.
KFUM
Kunst, Dragør Bk.
25.
onsdag
20.15
Dragør Bk.
Herrer
M+32
Old Boys-LP • Pulje 1
Dragør Bk
Hvidovre IF
Dragør Bk
26.
torsdag
19.00
Dragør BK
Kvinder
Senior
Kvinde Senior M 7M Efterår • P1
Kunst, Dragør Bk.
FC Culpa
Kunst, Dragør Bk.
28.
lørdag
10.00
Dragør BK
Kvinder
U13
U13 Piger 2 (05) 8M Efterår • P2
Dragør Bk
Vestia
Dragør Bk
28.
lørdag
11.15
Dragør BK
Herrer
U16
U16 Drenge 2 (02) Efterår • P2
Dragør Bk
B 1908
Dragør Bk
28.
lørdag
11.15
Dragør
Kvinder
U14
U14 Piger 1 (04) Efterår • P1
Dragør Bk
HIK 2
Dragør Bk
28.
lørdag
13.00
Dragør Bk.
Herrer
Senior
Serie 1, P2 17/18 • P2
Dragør Bk
Østerbro IF
Dragør Bk
28.
lørdag
14.30
Dragør 3
Herrer
U14
U14 Drenge 3 (04) Efterår • P3
Dragør Bk
Østerbro IF
Dragør Bk
28.
lørdag
15.00
Dragør
Kvinder
U16
U16 Piger (02-03) 7M Efterår • P1
Dragør Bk
KFUM
Dragør Bk
29.
søndag
10.00
Dragør Bk.
Herrer
M+50
M+50 2 • P2
Dragør Bk
Husum Bk.
Dragør Bk
29.
søndag
10.00
Dragør Bk.
Kvinder
U12
U12 Piger (06) B 8M Efterår • Pulje 1
Dragør Bk
Vestia
Dragør Bk
29.
søndag
11.45
Dragør 2
Herrer
Senior
Serie 3, P8/11 Efterår • P10
Dragør Bk
Vestia 4
Dragør Bk
29.
søndag
13.30
Dragør
Herrer
U13
U13 Drenge M (05) 8M Efterår • Mester A
Dragør Bk
Fremad Amager (2)
Dragør Bk
29.
søndag
15.15
Dragør 3
Herrer
U13
U13 Drenge 6 (05) 8M Efterår • P6
Dragør Bk
Union 3
Dragør Bk
November 2017
5.
søndag
11.45
Dragør 2
Herrer
Senior
Serie 3, P8/11 Efterår • P10
Dragør Bk
Østerbro IF 5
Dragør Bk
5.
søndag
12.00
Dragør BK
Herrer
U14
U14 Drenge Øst 1 (04) efterår • Pulje 2
Dragør Bk
AB
Dragør Bk
8.
onsdag
18.30
Dragør Bk.
Herrer
M+50
M+50 2 • P2
Kunst, Dragør Bk.
Lyngby Boldklub 1921
Kunst, Dragør Bk.
Live-score

StillingSerie 1, P2 17/18 • P2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Husum Bk. 10 7 3 0 24
2 Bk. Hellas 11 5 3 3 18
3 Dragør Bk. 9 5 2 2 17
4 PI Fodbold 10 5 2 3 17
5 CSC 9 4 4 1 16
6 FC Udfordringen 10 4 3 3 15
7 Østerbro IF 10 4 3 3 15
8 BK Rødovre 10 4 3 3 15
9 Sunred Beach FC 8 3 3 2 12
10 BK Fix 9 2 4 3 10
11 Vigerslev Bk. 10 2 2 6 8
12 KFB 8 1 4 3 7
13 CBS Sport 8 1 0 7 3
14 Nørrebro United 10 0 2 8 2

Næste kampSerie 1, P2 17/18 • P2

Hjemme mod
CBS Sport
21. okt
Kl. 13.00
Dragør Bk
Serie 1, P2 17/18 - P2

Støt vores sponsorer