Menu

Vedtægter

 

LOVE FOR

 DRAGØR BOLDKLUB

 

1. NAVN OG HJEMSTED

Dragør Boldklub er stiftet 21. maj 1907 med hjemsted i Dragør Kommune.

 

2. FORMÅL

Formålet er at dyrke og fremme fodboldspillet for alle interesserede i Dragør Kommune i overensstemmelse med de regulativer, der er gældende for KBU, DBU og DIF.

 

3. MEDLEMMERNE OG KONTINGENT

 • Enhver M/K kan blive aktivt eller passivt medlem, såfremt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder
 • Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen og forfalder til betaling senest 8 dage efter
 • Et medlem kan ekskluderes, såfremt en enig bestyrelse skønner, at et medlem bevidst modarbejder klubbens interesser, og hvis det fortsatte medlemskab kan skade klubbens sammenhold og
 • Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion taget op på førstkommende generalforsamling, ved hvilken vedkommende har stemme og taleret vedr. sin
 • Alle medlemmer betaler fuldt kontingent. Ønsker om undtagelse herfra sendes med skriftlig begrundelse til klubbens bestyrelse.
 • Restancetid højest 1 måned og medlemmer, der slettes for kontingentrestance, kan først optages igen, når restancen er betalt eller anden beslutning er truffet af
 • Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer eller personen med ansvar for ind- og udmeldelse. Medlemmet er forpligtet til at betale kontingent kontingentperioden ud.
 • Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter til ordenens overholdelse, både på spillepladsen og på klubbens område. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i -

 

4. LEDELSE

 • Dragør Boldklub ledes af en bestyrelse, der har ansvaret overfor den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udpeger 3 af bestyrelsens medlemmer til forretningsudvalg, hvoraf formanden skal være den ene. Forretningsudvalget er tegningsberettiget, når mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer har afgivet
 • Klubbens bestyrelse skal bestå af formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt mindst 1 menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på ordinære generalforsamlinger, samt 1 ungdomsformand/koordinator og 1 seniorformand, der udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal minimum bestå af 7
 • Bestyrelsen kan til enhver tid supplere
 • Bestyrelsen skal udpege 2 mand til
 • I tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem fratræder midt i en valgperiode, kan bestyrelsen om fornødent foretage omplacering af
 • Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer stiller krav derom med 3 dages varsel. Der skal afholdes mindst 10 årlige bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, når der til indkaldte møde, foruden den fungerende formand, er mødt 3 bestyrelsesmedlemmer.
 • Beslutninger vedtages med simpel flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
 • Bestyrelsen må ikke aflønnes.

 

5. GENERALFORSAMLINGEN

 • Generalforsamlingen er klubbens højeste
 • Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem opslag i klubben, samt bekendtgørelse i den lokale presse, hvis det er muligt. Regnskabsåret fastlægges til perioden 1. januar til 31.
 • Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse, og skal af formanden eller dennes stedfortræder sammen med regnskabet være slået op på klubbens opslagstavle senest 4 dage før generalforsamlingen
 • Stemmeret forudsætter 3 måneders medlemskab. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år har en stemmeret pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 • Der kan ikke stemmes ved
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, og beslutningerne tages ved simpelt flertal. Lovændringer skal dog vedtages af 2/3 af de fremmødte
 • Følgende dagsorden er obligatorisk ved alle ordinære
 1. Valg af dirigent, der ikke må være et medlem af
 2. Formandens
 3. Kassereren aflægger det reviderede
 4. Indkomne
 • Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot 1 medlem forlanger det
 • For at opnå valg kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse af villigheden til valg. Valgbarhed forudsætter
 • Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær vælges i u- lige år og næstformand og kasserer vælges i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad
 • 2 revisorer vælges for en 2-årig periode, således at der vælges 1 revisor ved hver ordinær
 • Der skal vælges en revisorsuppleant for en 1-årig

 

6. EKSTRAORDINÆR GENERELFORSAMLING

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kun ske, hvis bestyrelsen indkalder til denne, eller
 • at 20 % af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav derom med nøje angivelse af, hvad der ønskes behandlet
 • Alle indkaldelser skal ske efter de retningslinier, der er gældende for den ordinære
 • Afstemninger skal foregå ud fra den procedure, der er gældende for den ordinære

 

7. MARKETENDERI-VIRKSOMHED

Dragør Boldklub er bemyndiget til at drive marketenderi- og restaurationsvirksomhed i forbindelse med sine lokaliteter og anlæg.

 

8. KLUBBENS OPLØSNING

 • Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, og dagsorden med dette punkt påført, skal i forvejen være tilsendt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede og mindst 5/6 af de angivne stemmer fordres for at kunne opløse klubben. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes til en ny generelforsamling med 14 dages varsel, som er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, dog skal beslutningen vedtages med 5/6 af de afgivne
 • På samme generalforsamling nedsættes et udvalg, der omgående tager kontakt med kommunen, for sammen med denne at træffe afgørelse om realisation af klubbens ejendele og

 

9. LOVENES STRÆKKELIGHED

I tilfælde, hvor disse love måtte vise sig utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til fremme af klubbens tarv, dog under ansvar overfor generelforsamlingen.

Disse love er endeligt vedtaget på Dragør Boldklubs generalforsamling den 11.2.1980. og er de første love gældende for Dragør Boldklubs Fodboldafdeling, efter at denne igen alene tegner DRAGØR BOLDKLUB efter 1979.

Lovene § 3.6 og 5.2 er revideret på den ordinære generelforsamling 4.2.1993.

Lovenes § 5.2 er revideret på den ordinære generelforsamling 27.11.97.

Lovenes § 4.1 er ændret på den ordinære generelforsamling 08.02.01.

Lovenes § 4.1 er revideret på den ordinære generalforsamling 19.02.05.

Lovenes § 5.4 er revideret på den ordinære generelforsamling 28.02.09.

Lovenes § 3.7 er revideret på den ordinære generelforsamling 26.02.15.Nyheder 13. oktober kl. 10:27
Sådan ser man ud efter 3 kampe i fælledparken i oktober.
Nyheder
08. juni kl. 14:31 Trænerkabalen for efteråret 2017 i fuld gang
Nyheder
05. april kl. 11:17 Bliv en del af Dragør trænerakademi
Nyheder
05. april kl. 09:29 DBU B1 – Træner kursus i Dragør Boldklub
Nyheder
02. april kl. 13:16 Generalforsamling den 22. februar 2017

Seneste nyheder

 • Nyheder
  Sådan ser man ud efter 3 kampe i fælledparken i oktober.
 • Nyheder
  Ny stor signing til Dragør Boldklubs træner akademi
 • Nyheder
  Der er vundet 100.000 til et rejsegavekort på lillebrorlod
 • Nyheder
  Mie Leth Jans solgt til Manchester City
 • Nyheder
  Trænerkabalen for efteråret 2017 i fuld gang
 • Nyheder
  Bliv en del af Dragør trænerakademi
Kommende hjemmekampe
Der er ingen kampe at vise
Live-score

StillingSerie 1, P2 17/18 • P2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Husum Bk. 12 9 3 0 30
2 Dragør Bk. 13 8 3 2 27
3 CSC 13 7 4 2 25
4 PI Fodbold 12 7 2 3 23
5 Østerbro IF 13 6 4 3 22
6 Bk. Hellas 13 6 3 4 21
7 FC Udfordringen 13 5 4 4 19
8 Sunred Beach FC 13 4 4 5 16
9 BK Rødovre 13 4 3 6 15
10 BK Fix 13 2 7 4 13
11 KFB 13 3 4 6 13
12 CBS Sport 13 3 2 8 11
13 Vigerslev Bk. 13 2 2 9 8
14 Nørrebro United 13 0 3 10 3

Næste kampSerie 1, P2 17/18 • P2

Der er ingen fremtidige kampe på programmet

Støt vores sponsorer